praneemedical.com=> ค้นหา -> สิ่งที่ควรรู้เมื่อนำผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้าน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อนำผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม : 6108 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : สิ่งที่ควรรู้เมื่อนำผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้าน
สิ่งที่ควรรู้เมื่อนำผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้าน
รายละเอียด

สิ่งที่ควรรู้เมื่อนำผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้าน

ราคา : 0 .-

ประเภท : นานาสาระ เตียงคนไข้

หลังจากที่หมออนุญาติให้ผู้ป่วยกับไปพักฟื้นเพื่อรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว ในบางผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด หรืออาจจะยังไม่ค่อยมีแรง ยังต้องการนอนพักอยู่ ซึ่งสถานที่ก็คือที่บ้านของเรานั้น เราอาจจะต้องมีความรู้ในการดูแลและพื้นฟูผู้ป่วยให้หายเร็วยิ่งขึ้น การเตรียมพร้อมเรื่องของเตียงนอนผู้มีก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากเลือกเตียงคนไข้ที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอีกด้วย

การพยาบาลผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้าน


โดยทั่วไปบุคคลส่วนใหญ่เมื่อเกิดเจ็บป่วยเรื้อรังมักต้องการรักษาตัวที่บ้านมากกว่าไปอย่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากการรักษาพยาบาลที่บ้านมีความสะดวกสบาย และอบอุ่นจากการใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน และมีอาการที่จำเป็นต้องให้แพทย์ตรวจรักษาจริง ๆ จึงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ดังนั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านผู้ให้การพยาบาลควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน และรู้จักดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายตามสมควรและช่วยให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ป่วยพักฟื้นที่เป็นโรคติดต่อที่บ้าน

เมื่อเกิดกาารเจ็บป่วยขึ้นที่บ้าน ผู้ที่ทำหน้าที่ให้การพยาบาลควรปฏิบัติดังนี้


1.  จัดผู้ป่วยให้นอนแยกห้อง ไม่ปะปนกับผู้อื่น และควรเป็นเตียงคนไข้เฉพาะของผู้ป่วย

2.   รักษาความสะอาด และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกบ้าน อาจปฏิบัติได้ดังนี้

2.1    การทำลายสิ่งปฏิกูลของผู้ป่วย เช่น อุจาระ ปัสสาวะ นำมูก นำลาย กระดาษเช็ดปาก เศษอาหาร เป็นต้น ควรทำลายโดยการเผาหรือใช้ยาฆ่าเชื้อโรค

2.2      การล้างมือ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยสบู่ก่อนและหลังการพยาบาลผู้ป่วยและผู้พยาบาล เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่นำโรคได้เป็นอย่างดี

3.       วัดปรอท จับชีพจร สังเกตการหายใจ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอยู่เสมอ และสามาารถนำผลจากการสังเกตรายงานให้แพทย์ทราบ จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการผู้ป่วยได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

 


ข้อควรคำนึงในการพยาบาลผู้ป่วยพักฟื้น

ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล และหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องพักฟื้นที่บ้าน เพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกตินั้น การพยาบาลพักฟื้นที่บ้านนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ซึ่งผู้พยาบาลควรคำนึงในสิ่งต่อไปนี้

1.     ความสุขสบายของผู้ป่วย ผู้พยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บปวดและไม่สบาย เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัตและกลับมาพักฟื้นที่บ้าน ผู้พยาบาลอาจให้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดตามที่แพทย์สั่ง การจัดท่าให้ผู้ป่วยอย่ในท่าที่สบาย เป็นต้น

2.     สุขภาพจิตของผู้ป่วย ผู้พยาบาลควรเข้าใจผู้ป่วยในด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมา เพราะอารมณ์ของผูป่วยอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น หงุดหงิดและโกรธง่าย เนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนมากเกิดไป และการแสดงพฤติกรรมบางอย่างของผู้ป่วย ซึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของตนและผู้อื่น ดังนั้นผู้พยาบาลไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่พอใจต่อผู้ป่วย

3.     ให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วย ผู้พยาบาลควรช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในตนเอง เช่น การแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง การให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยพักฟื้น เป็นต้น

4.     การออกกำลังกายและการพักผ่อน ควรแนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ควรให้ผู้ป่วยออกกำลังกายมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัตควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์

5.     อาหาร ควรแนะนำหรือจัดอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผู้ป่วยบางคนจะต้องกินอาหารเฉพาะแพทย์สั่ง เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต ความดันโรหืตสูง เป็นต้น ดังนั้น ผู้พยาบาลควรให้กำลังใจและอภิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ เพื่อได้รับควรร่วมมือจากผู้ป่วยเกี่ยวกับอาหาร
  เมื่อวันที่ : 2014-06-19 16:08:52


สนใจสั่งซื้อเตียงคนไข้ โทรสอบถามได้ที่
081-113-4665 วนิดา